Statut društva

Temeljem odredbe članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i članka 23. Postojećeg Statuta usvojenog na sjednici održanoj 06. prosinca 2013. godine, Skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja Čakovec na svojoj izvanrednoj sjednici održanoj 16.09.2015.g. u Čakovcu usvojila je:

STATUT

           DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA MEĐIMURJA

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Statutom Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja (u daljnjem tekstu: DGITM) uređuje se: naziv i sjedište DGITM-a, zastupanje DGITM-a, ciljevi i djelatnost DGITM-a, ostvarivanje javnosti rada, članstvo, prava i obveze te stegovne odgovornosti članova DGITM-a, unutarnje ustrojstvo, način rada, upravljanje i tijela DGITM-a, imovina i način stjecanja imovine, prestanak rada DGITM-a i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje DGITM-a.

Članak 2.

DGITM je udruga dragovoljno udruženih diplomiranih inženjera, magistara, stručnih specijalista, inženjera, prvostupnika, tehničara i studenata građevinske struke te diplomiranih inženjera, magistara, stručnih specijalista, inženjera, prvostupnika i tehničara drugih struka koji rade u graditeljstvu.

Članovima DGITM-a jamči se ravnopravnost u ostvarivanju prava i ispunjavanju dužnosti i odgovornosti te mogućnosti zajedničkog rada.

DGITM je temeljna članica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI).

 

Članak 3.

DGITM je pravna osoba, čija prava i dužnosti proizlaze iz Ustava Republike Hrvatske, Zakona o udrugama i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te ovog Statuta.

Članak 4.

Puni naziv Udruge glasi: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA MEĐIMURJA

Skraćeni naziv udruge glasi: DGITM

Sjedište DGITM-a je u Čakovcu.

Odluku o adresi i promjeni adrese donosi Izvršni odbor.

DGITM djeluje na području Međimurske županije.

ZASTUPANJE UDRUGE

 

Članak 5.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada DGITM-a
 • zastupa i predstavlja DGITM u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima
 • saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
 • predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
 • vodi poslove DGITM-a sukladno odlukama Skupštine
 • najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odbori i Skupštini
 • snosi odgovornost za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore, poduzima druge pravne radnje u ime i za račun DGITM-a
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima DGITM-a

DGITM zastupa i predstavlja predsjednik i dopredsjednik DGITM-a.

Članak 6.

DGITM ima pečat. Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 24 mm, na obodu je ispisan tekst: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA MEĐIMURJA, a u sredini oznaka sjedišta Čakovec.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik DGITM-a i drugi članovi koje on ovlasti.

DGITM ima logotip.

II CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI DGITM

Članak 7.

Ciljevi DGITM-a su promicanje, razvoj i unapređenje graditeljske struke, promicanje etike inženjerskog poziva.

Članak 8.

DGITM sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva.

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi DGITM-a su:

 • predstavljanje  i zastupanje  zajedničke interese članova DGITM-a
 • poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stavova o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim problemima suvremenog graditeljstva
 • briga o stručnom usavršavanju članova
 • organiziranje cjeloživotnog stručnog usavršavanja
 • poticanje i podržavanje inicijative članova DGITM-a u znanstveno-istraživačkom radu na području graditeljstva
 • suradnja u izdavanju publikacija iz područja graditeljstva
 • organiziranje suradnje sa svim organizacijama koje se bave pitanjima od interesa za graditeljstvo
 • davanje mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja, tehničkoj regulativi i stručnom školstvu i dostavlja ih nadležnim tijelima
 • organiziranje, samostalno  ili u suradnji s drugima, stručnih savjetovanja, seminara, predavanja i sl. radi raspravljanja o graditeljskim problemima
 • suradnja sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • njega i razvoj etike inženjersko-tehničkog poziva u skladu sa specifičnom prirodom struke
 • razvoj i uključivanje u pripremu i realizaciju projekata Europskih fondova
 • poduzima i druge mjere i akcije koje mogu poslužiti izvršenju temeljnih zadataka i ciljeva DGITM-a  i uspješnom ostvarivanju djelatnosti njegovih članova
 • organiziranje stručna putovanja za svoje članove, sukladno posebnom propisu

Članak 10.

DGITM sukladno zakonu, obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:

 • novinsko – nakladničku djelatnost, sukladno zakonom
 • organizaciju stručnih predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području graditeljstva

DGITM može osnovati trgovačko društvo radi ostvarivanja gospodarske djelatnosti.

III NAČIN RADA DGITM-a

Članak 11.

DGITM djeluje samostalno, a s ciljem učinkovitijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka surađuje s gospodarskim subjektima, znanstvenim institucijama, Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva te drugim udrugama, tijelima i organizacijama koje se bave graditeljstvom.

DGITM može surađivati s odgovarajućim stranim organizacijama i udruženjima temeljem odluke Izvršnog odbora, u skladu s odredbama ovog Statuta.

IV UDRUŽIVANJE DGITM-a

Članak 12.

DGITM se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština DGITM-a na prijedlog Izvršnog odbora.

V JAVNOST DJELOVANJA DGITM

Članak 13.

Rad DGITM-a je javan. Javnost rada osigurava se:

 • izvješćem o svojem djelovanju putem godišnjih izvješća
 • javnim priopćavanjem (tiskani mediji, web stranice DGITM-a)
 • mogućnošću prisustvovanja sredstava javnog priopćavanja Sjednicama DGITM-a
 • na drugi pogodan način

VI ČLANSTVO

Članak 14.

Članom DGITM-a može postati svaki građanin koji je stekao titulu diplomiranog inženjera, inženjera, tehničara, magistara, stručnog specijalista, graditeljske struke kao i drugih struka ako radi u graditeljstvu a izrazio je  želju da sudjeluje u radu DGITM-a.

Članom DGITM-a postaje se dobrovoljno upisom i uplatom članarine. Članstvo se stječe danom upisa u popis članova.

Članak 15.

DGITM vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronski i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja DGITM-u te datumu prestanka članstva u DGITM-u.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima DGITM-a te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi tajnik.

Ažuriranje popisa je obvezna svake godine prije održavanja Skupštine.

Članak 16.

Članovi DGITM-a imaju pravo i dužnosti da sudjeluju u cjelokupnom radu DGITM-a, u

utvrđivanju politike razvoja, kao i donošenju i realizaciji programa i planova njegovog rada.
DGITM osigurava jednaka prava, obveze i odgovornost članova.

Članak 17.

Članovi DGIM-a imaju sljedeća prava:

 • birati i biti birani u sva tijela DGITM-a
 • sudjelovati u radu pojedinih tijela DGITM-a u stručnim, društvenim, gospodarskim, kadrovskim i ostalim pitanjima te predlagati mjere za poboljšanje rada DGITM-a
 • biti informirani o aktivnostima DGITM-a
 • usavršavati vlastita stručna znanja te sudjelovati u stručnim i društvenim aktivnostima
 • koristiti povlastice i sredstva DGITM-a u propisanom opsegu i veličini
 • dobiti uvid u popis članova DGITM-a na zahtjev
 • koristiti sva druga prava koja slijede iz Statuta i programa DGITM-a

Članak 18.

Članovi DGITM-a imaju sljedeće obveze i odgovornosti:

 • aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka DGIM-a
 • sudjelovati u dogovorenim organiziranim aktivnostima
 • u obavljanju djelatnosti DGITM-a poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGITM-a
 • provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DGITM-a
 • redovito plaćati članarinu 

Članak 19.

Članovi DGITM-a ostvaruju svoja prava osobnim izjašnjavanjem na sastancima Skupštine DGITM-a.

Članak 20.

Članstvo u DGITM-u prestaje istupanjem, brisanjem iz članstva ili isključenjem.
Odluku o brisanju iz članstva donosi Izvršni odbor. Ova odluka se obavezno donosi u slučaju da član ne plati članarinu za prethodnu godinu, a najkasnije do održavanja Skupštine.

Članak 21.

Članstvo u DGITM-u prestaje:

 • istupanjem iz članstva, danom podnošenja Izvršnom odboru pisane izjave o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, danom donošenja odluke o isključenju
 • isključenjem iz članstva zbog neplaćanja članarine, danom donošenja odluke o isključenju
 • smrću odnosno prestankom postojanja člana DGITM-a
 • prestankom postojanja DGITM-a
 • brisanjem člana iz registra članova radi neplaćanja članarine za proteklu godinu

Članak 22.

Odluku o isključenju iz DGITM-a donosi Izvršni odbor u slučaju kada član ne djeluje u skladu sa ciljevima DGITM-a ili pak šteti njegovu ugledu ili mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane javnih istupanja ili kazna zatvora koja povlači prestanak rada.
O žalbi na odluku o brisanju iz članstva ili o isključenju odlučuje Skupština.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 23.

Članovi DGITM-a plaćaju godišnju članarinu.
Visinu članarine određuju svojom odlukom Skupštine.
Umirovljeni članovi DGITM-a oslobođeni su plaćanja članarine.

VII STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 24.

Zbog članskih povreda predviđenih ovim statutom provodi se postupak i izriču se stegovne mjere pred Stegovnim sudom.
Stegovni sud je tijelo DGITM-a koje vodi postupak te izriče stegovne mjere.

Predsjednika i članove Stegovnog suda bira Skupština DGITM-a iz redova svojih članova na mandat od dvije godine.

Stegovni sud ima tri člana, a članovi između sebe biraju predsjednika.
Stegovni sud održava sjednice prema potrebi, a vodi postupak i izriče stegovne mjere.

Članak 25.

Članovi DGITM-a stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:

 • nepoštivanje zakonskih odredbi, odredbi Statuta i drugih akata u svezi djelovanja DGITM-a, a posebno obveze plaćanja članarine
 • nepoštivanje odluka i zaključaka pojedinih tijela DGITM-a
 • neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje preuzetih obveza
 • zlouporabu izbornih funkcija
 • neizvršavanje financijskih i materijalnih obveza prema DGITM-u

Članak 26.

Za povredu članske obveze i odgovornosti mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 1. Opomena
 2. Zabrana obavljanja izbornih funkcija
 3. Prijedlog isključenja iz DGITM-a

Članak 27.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu pokrenuti:

 • Predsjednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor

Članak 28.

U stegovnom postupku se utvrđuju činjenične okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala uslijed povrede.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti Predsjedništvo može izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. Opomena
 2. Zabrana obavljanja izbornih funkcija
 3. Isključenje iz DGITM-a

Član kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.

Skupština će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i njena odluka je konačna.

VIII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DGITM

Spor unutar DGITM-a postoji ako postoji spor između članova DGITM-a koji se odnosi na djelovanje DGITM-a, te čije postojanje otežava ili onemogućava redovan rad DGITM-a.

Članak 29.

Sukob interesa unutar DGITM-a postoji ukoliko je interes člana DGITM-a u suprotnosti s interesima DGITM-a i/ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na rad člana DGITM-a.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član DGITM-a može tražiti mišljenje Izvršnog odbora.

Član DGITM-a odnosno predstavnik člana DGITM-a koji se zatekne u sukobu interesa u obavljanju djelatnosti DGITM-a, bez odgađanja će o tome izvijestiti Izvršni odbor ukoliko je to moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 30.

Za rješavanje svakog pojedinog spora odnosno sukoba interesa unutar DGITM-a, Izvršni odbor će iz sastava članova Skupštine imenovati posebno tročlano povjerenstvo, u skladu s člankom 31. ovog Statuta.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka će u svom radu na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o mirenju.

Povjerenstvo će odluke donositi većinom svih glasova. Odluka Povjerenstva je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja DGITM-om temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljan član najprije se obraća DGITM-u da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke povjerenstva, DGITM podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom povjerenstva.

IX  UNUTARNJI USTROJ DRUŠTVA

Članak 31.

Tijela DGITM-a su:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik
 4. Nadzorni odbor

Izvršni odbor može imenovati posebna povjerenstva i radna tijela za određene zadatke vezane uz obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva DGITM-a. Odlukom o osnivanju pojedinog povjerenstva i radnih tijela utvrđuje se sastav, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela, zadaci tijela, način sazivanja sjednica i odlučivanja, trajanje mandata te obveze podnošenja izvješća o radu Izvršnog odbora.

 1. Skupština DGITM

Članak 32.

Skupština je najviše tijelo DGITM-a. Skupština upravlja poslovima DGITM-a. Skupštinu čine svi evidentirani članovi DGITM-a.

Rad skupštine je javan.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovna skupština se održava svake godine, izborna svake dvije godine a izvanredna prema potrebi.

Skupština se može održati i „na daljinu“, odnosno elektronski on-line putem elektroničke pošte, konferencijske veze korištenjem videolinka ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije „na daljinu“.

Članak 33.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik DGITM-a (u daljnjem tekstu: predsjednik). U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštini predsjedava i rukovodi njenim radom dopredsjednik.

U svom zahtjevu za sazivanjem redovne ili izvanredne sjednice predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red.

O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci Skupštine. Zapisnik potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koji se biraju na početku rada Skupštine.

Članak 34.

Predsjednik saziva Skupštinu:

 • kad ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje svake dvije godine
 • na temelju zaključka Izvršnog odbora
 • na zahtjev više od 1/4 članova DGITM-a
 • na zahtjev Nadzornog odbora

Članak 35.

Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama. Glasovanje na Skupštini može biti prema odluci Skupštine javno ili tajno.
Skupština može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje najmanje 20 % članova DGITM-a, a odlučuje većinom glasova prisutnih.
Ako je nazočno manje od 20 % članova DGITM-a, sjednica Skupštine DGITM-a se može održati, nakon čekanja od 30 minuta, te ako je prisutno 10 % – nazočni čine kvorum te su odluke pravovaljane.

Članak  36.

U slučaju isteka mandata tijelima DGITM-a koji su ovlašteni sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva osoba za zastupanje zadnja upisana u Registar udruga ili najmanje 20% redovnih članova DGITM-a, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima DGITM-a, prema postupku opisanom u prethodnim člancima.

Članak 37.

Nadležnosti Skupštine DGITM-a:

 • usvajanje Statuta, njegovih izmjena i dopuna
 • usvajanje općih akata čije donošenje nije izrijekom stavljeno u nadležnost drugih tijela upravljanja
 • utvrđivanje jedinstvene politike o obavljanju poslova iz djelokruga rada DGITM-a
 • usvajanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu te

izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu

 • usvajanje godišnjeg financijskog izvješća
 • donošenje odluku o statusnim pitanjima
 • donošenje odluke o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine DGITM-a
 • razmatranje i usvajanje izvješća tijela DGITM-a koje bira Skupština
 • rješavanje žalbi na odluke Izvršnog odbora kojima se izriču stegovne mjere
 • bira i razrješava predsjednik i dopredsjednika
 • biranje i razrješavanje članova Izvršnog odbora
 • biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora i Stegovnog suda
 • biranje i razrješavanje likvidatora DGITM-a
 • odlučuje o udruživanju DGITM-a u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjenju DGITM-a u domaće i međunarodne udruge i institucije

odlučivanje o drugim pitanjima iz djelokruga  rada DGITM-a, ukoliko ovim Statutom nije utvrđena nadležnost Izvršnog odbora ili drugih tijela DGITM-a.

 1. Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršno tijelo DGITM-a koje obavlja poslove u razdoblju između zasjedanja Skupštine.

Članak 38.         

Izvršni odbor ima 13 članova, koje bira Skupština s liste kandidata koju predlaže predsjednik DGITM-a.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti birani iz sastava Skupštine DGITM. Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor. Mandat  članova Izvršnog odbora traje dvije godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik DGITM-a je po funkciji predsjednik i član Izvršnog odbora.

Članak 39.

Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama. Sjednice izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednicu Izvršnog odbora saziva i vodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice a upućuje se dopredsjedniku DGITM-a, predsjedniku Nadzornog odbora i voditeljima drugih odbora i tijela koja djeluju u DGITM-u.

Članak 40.

Predsjednik saziva izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Izvršnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može nanijeti štetu interesima DGITM. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev Nadzornog odbora ili najmanje pet članova Izvršnog odbora. U svom zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red.

Članak 41.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednicama prisustvuje više od polovice ukupnog broja članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Članak 42.

Sjednica Izvršnog odbora može se održati i videolinkom kada to opravdava hitnost donošenja odluke ako se članovi Izvršnog odbora izjasne da se točkama dnevnog reda ne treba provesti rasprava, već da mogu odlučivati temeljem pripremljenog materijala.

Odluke se na sjednici održanoj putem videolinka donose na način da se natpolovična većina članova Izvršnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni elektroničkom poštom.

Odluke donesene na sjednici koja je održana videolinkom verificiraju se putem verificiranja zapisnika na prvoj idućoj sjednici.

Članak 43.

Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • provodi politiku i izvršava odluke Skupštine
 • utvrđuje prijedlog Statuta i općih akata DGITM-a
 • donosi pojedinačne akte DGITM-a
 • iz svojih redova bira tajnika i blagajnika DGITM-a
 • predlaže godišnji program rada
 • predlaže financijski plan, donosi periodične obračune i završni račun
 • izvršava financijski plan DGITM-a tijekom godine u skladu s raspoloživim sredstvima
 • donosi odluku o uporabi eventualnog viška prihoda nad rashodima
 • odlučuje o zahtjevima za prijem u članstvo
 • odlučuje o isključenju iz članstva zbog neplaćanja članarine
 • odlučuje o mjestu i datumu održavanja Skupštine
 • predlaže imenovanje članova Nadzornog odbora, Suda časti, likvidatora, članova Izvršnog odbora
 • imenuje predstavnike DGITM-a iz redova DGITM-a u Skupštinu HSGI-a, sukladno odredbama Statuta HSGI-a
 • prati ostvarivanje utvrđene politike i programa rada
 • razmatra problematiku DGITM-a i donosi odgovarajuće odluke
 • osniva povjerenstva i radna tijela za određene zadatke vezane uz obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva DGITM-a odnosno pripremu određene problematike
 • upravlja imovinom DGITM-a
 • određuje osobu ili organizaciju radi obavljanja stručnih i tehničkih poslova u DGITM-u
 • potvrđuje članove DGITM-a za dodjelu medalja, plaketa, nagrada i drugih priznanja koje dodjeljuje HSGI I HIS te jedinice lokalne i regionalne uprave, kao i za državna odlikovanja
 • donosi odluku o promjeni sjedišta DGITM-a, adresi i promjeni adrese.
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom te poslove iz nadležnosti koje mu provjeri Skupština.

Članak 44.

Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini. Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora ili cijeli Izvršni odbor, prije isteka njegovog mandata, ako ne obavlja svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi i izvršenju zadataka iz programa rada Skupštine otežava rad i djelovanje Skupštine, odnosno ostvarivanje utvrđene politike. Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opoziva se po postupku po kojem je izabran. Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata Izvršnog odbora.

 1. Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik

Članak 45.

Predsjednik i dopredsjednik DGITM-a bira Skupštinu iz sastava članova, tajnim ili javnim glasovanjem na osnovi odluke Skupštine, a na temelju predložene liste kandidata. Mandat predsjednika i dopredsjednika traje dvije godine sa mogućnošću ponovnog izbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik sa svim njegovim pravima i obvezama i pomaže mu u njegovom radu.

Članak 46.

Predsjednik kao osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada DGITM-a
 • zastupa i predstavlja DGITM u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima
 • saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
 • predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
 • vodi poslove DGITM-a sukladno odlukama Skupštine
 • najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odbori i Skupštini
 • snosi odgovornost za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore, poduzima druge pravne radnje u ime i za račun DGITM-a
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima DGITM-a

Predsjednik može za sve ili pojedine poslove zastupanja ovlastiti i druge članove Izvršnog odbora. Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

Članak 47.

Izvršni odbor bira tajnika DGITM-a iz svog sastava na prijedlog predsjednika DGITM-a.

Tajnik u dogovoru s predsjednikom, obavlja slijedeće poslove

 • brine se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obveza Društva
 • pomaže predsjedniku u pripremi sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine o izvršenju zaključka Skupštine i Izvršnog odbora
 • organizira obavješćivanje javnosti o radu Društva
 • vodi popis članova
 • izvršava i druge zadatke utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora

Članak 48.

Izvršni odbor bira blagajnika DGITM-a iz svog sastava na prijedlog predsjednika DGITM-a.

Blagajnik u dogovoru s predsjednikom, obavlja slijedeće poslove:

 • vodi materijalno-financijske poslove DGITM-a prema zakonskim odredbama
 • na Skupštini podnosi izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju DGITM-a koji je prethodno dužan predočiti Nadzornom odboru na usvajanje

Blagajnik je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru.

Za svoj rad blagajnik DGITM može biti novčano nagrađen, o čemu na prijedlog predsjednika DGITM odlučuje Izvršni odbor.

 1. Nadzorni odbor

Članak 49.

Nadzor nad radom, odnosno poslovanjem DGITM-a i upravljanje imovinom obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od dvije  godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Nadzornog odbora biraju iz svojih redova predsjednika. Odluke Nadzorni odbor donosi u punom sastavu, većinom glasova.

Članak 50.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost nadzirati primjenu propisa, odredaba, kontrolirati rad Skupštine i njezinih tijela te obavljati pregled dokumenata, obračuna, poslovnih knjiga, materijalnih sredstava i to:

 • kontrolira zakonitost u radu i poslovanju DGITM-a
 • kontrolira izvršenje zakonskih, ugovornih i drugih obveza DGITM-a
 • kontrolira poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akata
 • kontrolira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana
 • predlaže mjere, koje bi trebalo poduzeti i otklanjanje nepravilnosti u radu

Članak 51.

O zapaženim nepravilnostima Nadzorni odbor obavješćuje Skupštinu, odnosno organ u čijem je radu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnost pravovremeno ne otkloni, dužan je o tome obavijestiti odgovarajuće organe državne kontrole i inspekcije.

Članak 52.

Tijela DGITM-a dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete rada.

Članak 53.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini kojoj najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu.

X IMOVINA, NAČIN STJECANJA IMOVINE I FINANCIRANJE DGITM-a

Članak 54.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju DGTM-u, kao i prava i obveze koje mu pripadaju čine imovinu DGITM-a.

Članak 55.

Imovinu DGITM-a čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja DGITM stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora te druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • pokretne i nepokretne stvari
 • druga imovinska prava DGITM-a

Članak 56.

DGITM može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenos na druge fizičke i pravne osobe ili davanju u zakup.

Članak 57.

Djelatnost DGITM-a zasniva se na planovima i programima.
DGITM u tom smislu donosi:

 • godišnje planove
 • godišnji proračun

DGITM svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, a ako se dobit i ostvaruje upotrebljava se isključivo za unapređivanje ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Članak 58.

DGITM ostvaruje prihode iz:

 • članarine
 • sredstava koja dobije iz proračuna jedinice lokalne samouprave i uprave
 • priloga i poklona
 • iz drugih izvora sukladno posebnim propisima

Članak 59.

DGITM može vlastitom aktivnošću ostvariti prihode od vlastite djelatnosti, kotizacije u pojedinim aktima, sponzorstvima, reklamama, donacijama i sl. O trošenju prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću, odluke donosi Izvršni odbor.

Članak 60.

Prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština DGITM-a.

Članak 61.

Materijalno i financijsko poslovanje DGITM-a vodi se prema zakonskim propisima i odukama koje donosi Skupština i Izvršni odbor. Vođenje financijskog poslovanja povjerava se osobi koju odredi Izvršni odbor.

Članak 62.

Usvojeni financijski plan može se u tijeku godine mijenjati. Izmjene i dopune financijskog plana donosi Skupština.

XI PRESTANAK POSTOJANJA DGITM I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 63.

DGITM može prestati s radom temeljem odluke Skupštine s 3/4 glasova svih članova skupštine ili rješenjem nadležnog tijela državne uprave kod koga je registrirano i drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 64.

Likvidator zastupa DGITM u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje DGITM-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja DGITM-a iz registra udruga.

Likvidatora DGITM-a imenuje i opoziva Skupština.

Članak 65.

U slučaju prestanka postojanja DGITM-a imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

Ukoliko se ne može provesti postupak iz stavka 1. ovog članka, preostalu imovinu stječe Grad Čakovca.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Skupština može svojom odlukom davati priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima, tijelima i pravnim osobama za uspješno provođenje programa DGITM-a i za unapređenje odnosa sa drugim domaćim i inozemnim strukovnim udrugama.

Članak 67.

Nacrt Statuta utvrđuje Izvršni odbor te ga upućuje članstvu na raspravu.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Članak 68.

Izmjene i dopune Statuta objavljuju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 69.

Svi opći akti koje DGITM donosi ili su donijeti moraju biti u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Članak 70.

Prijedlog o pokretanju postupka za donošenje Statuta, njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata može Izvršnom odboru pisanim putem podnijeti svaki član DGITM-a.

Članak 71.

Svi postojeći akti DGITM-a moraju se uskladiti s ovim Statutom u roku od 3 mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

Svi postojeći akti DGITM-a koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, ostaju na snazi.

Mandat izabranih osoba u tijelima DGITM traje do isteka vremena na koje su izabrane.

Članak 72.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut DGITM-a od 06. prosinca 2013. godine. Tumačenje odredbi Statuta i drugih općih akata daje Izvršni odbor.

Članak 73.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine DGITM-a.

U Čakovcu, 16.09.2015. g.

Predsjednik DGITM:

Nina Dražin-Lovrec dipl.ing.građ.